f
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 28/04/2563
no image
กาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอน หนองกี่ - โนนศรีคูณ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๕+๓๐๐ - กม.๓๖+๔๐๐ รวมระยะทาง ๑.๑๐๐ กิโลเมตร
2 28/04/2563
no image
การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอน หนองกี่ - โนนศรีคูณ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๗๐๐ - กม.๕๙+๑๐๐ รวมระยะทาง ๒.๔๐๐ กิโลเมตร
3 28/04/2563
no image
การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ตอน ช่องตะโก - น้อยสะแกกวน ระหว่าง กม.๘๐+๑๓๑ - กม.๘๐+๐๐๐ และ กม.๘๑+๐๐๐ - กม.๘๓+๐๐๐ รวมระยะทาง ๒.๗๘๙ กิโลเมตร
4 28/04/2563
no image
การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอน แสลงโทน - ห้วยเสว ระหว่าง กม.๕๐+๖๐๐ - กม.๕๑+๙๒๐ รวมระยะทาง ๑.๓๒๐ กิโลเมตร
5 28/04/2563
no image
การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอน คูเมือง - ลำน้ำมูล ระหว่าง กม.๔๓+๓๒๐ - กม.๔๔+๘๒๐ รวมระยะทาง ๑.๕๐๐ กิโลเมตร
6 28/04/2563
no image
การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอน ลำปลายมาศ - หนองโดนน้อย ระหว่าง กม.๕๓+๖๓๗ - กม.๕๔+๔๖๐ รวมระยะทาง ๐.๘๒๓ กิโลเมตร
7 28/04/2563
no image
การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน หนองสนวน - หนองต้อ ระหว่าง กม.๑๑๑+๐๗๕ - กม.๑๑๒+๑๙๐ รวมระยะทาง ๑.๑๑๕ กิโลเมตร
8 28/04/2563
no image
การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอน ลำน้ำมูล - พุทไธสง ระหว่าง กม.๕๔+๙๒๕ - กม.๕๕+๗๐๐ รวมระยะทาง ๐.๗๗๕ กิโลเมตร
9 28/04/2563
no image
การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๑ ตอน ห้วยตะกั่ว - พุทไธสง ระหว่าง กม.๑+๔๐๐ - กม.๕+๕๒๕ รวมระยะทาง ๔.๑๒๕ กิโลเมตร
10 15/04/2563 เปลื่ยนสถานที่จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๑ ตอน ห้วยตะกั่ว - พุทไธสง ระหว่าง กม.๑+๔๐๐ - กม.๕+๕๒๕ รวมระยะทาง ๔.๑๒๕ กิโลเมตร
11 08/04/2563 ขอเชิญชวนทุกท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและ เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2445 ตอน แสลงโทน – ห้วยเสว ระหว่าง กม.50+600 - กม.51+920 รวมระยะทาง 1.320 กิโลเมตร โดยตอบแบบสอบถามได้ที่ https://bit.ly/3bQDqDh หรือสแกนคิว QR Code
12 08/04/2563 ขอเชิญชวนทุกท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอน ลำปลายมาศ – หนองโดนน้อย ระหว่าง กม.53+637 - กม.54+460 ระยะทาง 0.823 กิโลเมตร โดยตอบแบบสอบถามได้ที่ https://bit.ly/3aVj5MU หรือสแกนคิว QR Code
13 08/04/2563 ขอเชิญชวนทุกท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทาง หลวงหมายเลข ๓๔๘ ตอน ช่องตะโก – น้อยสะแกกวน ระหว่าง กม. ๘๐+๑๓๑ – กม. ๘๐+๙๒๐ และ กม.๘๑+๐๐๐ – กม.๘๓+๐๐๐ ระยะทางรวม ๒.๗๘๙ กิโลเมตร โดยตอบแบบสอบถามได้ที่ https://bit.ly/2V1FVff หรือสแกนคิว QR Code
14 08/04/2563 ขอเชิญชวนทุกท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2061 ตอน ห้วยตะกั่ว – พุทไธสง ระหว่าง กม.1+400 - กม.5+525 รวมระยะทาง 4.125 กิโลเมตร โดยตอบแบบสอบถามได้ที่ https://bit.ly/2UHD0cz หรือสแกนคิว QR Code
15 08/04/2563 ขอเชิญชวนทุกท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หนองสนวน – หนองต้อ ระหว่าง กม.111+075 - กม.112+190 ระยะทางรวม 1.115 กิโลเมตร โดยตอบแบบสอบถามได้ที่ https://bit.ly/3dUQMAj หรือสแกนคิว QR Code