แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
พันธกิจ
ลงวันที่ 09/02/2564

1.พัฒนาระบบทางหลวง (Highway System) ให้เกิดความเชื่อม (Connectivity) การเข้าถึง (Accessibility) และความคล่องตัว (Mobility) ที่สมบูรณ์ เพื่อขับเคลื่อนประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม


2.ควบคุมดูแลระดับการให้บริการ (Serviceability) และความปลอดภัย (Safety) บนทางหลวง ให้ได้มาตรฐาน เพื่อคุณภาพการให้บริการที่ดี ยกระดับการบริการด้านความปลอดภัยในระบบขนส่งของประเทศ


3.พัฒนาระบบบริหารองค์กร (Organization Management) ตามหลักธรรมมาภิบาล


'