f
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน หนองกระทิง - ลำปลายมาศ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๘๔+๙๓๕ - กม.๘๖+๑๖๐ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๗๒ ต้น) 23/11/2563 บร.52/2564 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
17 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองกี่ - นางรอง ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๑๑+๖๒๑ - กม.๑๑๒+๔๖๑ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๙ ต้น) 23/11/2563 บร.21/2564 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
18 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองกี่ – นางรอง ตอน ๗ ระหว่าง กม.๑๑๙+๙๐๙ – กม.๑๒๐+๙๗๓ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๙ ต้น) 23/11/2563 บร.22/2564 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
19 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน โคกสูง - นางรอง ระหว่าง กม.๔๗+๖๙๐ - กม.๔๙+๗๙๔ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๓๗ ต้น) 23/11/2563 บร.50/2564 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
20 จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงบุรีรัมย์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ – แสลงโทน ที่ กม.๔+๖๕๐LT. ปริมาณงาน ๑ หลัง 23/11/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
21 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองกี่ - นางรอง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๐๖+๖๒๗ - กม.๑๐๙+๑๘๗ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๗๒ ต้น) 23/11/2563 บร.19/2564 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
22 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๘๒+๕๖๕ – กม.๑๘๙+๐๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๑๘ ต้น) 23/11/2563 บร.36/2564 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
23 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - คูเมือง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๗+๔๒๐ - กม.๒๘+๕๗๕ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๙ ต้น) 23/11/2563 บร.53/2564 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
24 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน หนองมัน – หนองกี่ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๘๖+๔๕๕ – กม.๘๘+๗๖๕ ผลผลิต ๒ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๑๓ ต้น) 23/11/2563 บร.33/2564 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
25 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน สะพานบุรีรินทร์ - ไทรงาม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๔+๕๑๕ - กม.๒๗+๐๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๗๒ ต้น) 23/11/2563 บร.55/2564 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
26 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน นางรอง – โคกตะแบก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๒๑+๐๐๘ – กม.๑๒๑+๖๔๗ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๘ ต้น) 23/11/2563 บร.18/2564 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
27 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองกี่ - นางรอง ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๐๙+๖๒๒ - กม.๑๑๑+๓๘๒ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๗๒ ต้น) 23/11/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
28 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน หนองขมาร - สตึก ตอน ๓ ระหว่าง กม.๘๔+๘๒๕ - กม.๘๖+๕๐๕ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๙ ต้น) 23/11/2563 บร.54/2564 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
29 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน ลำปลายมาศ - หนองม้า ระหว่าง กม.๙๒+๙๗๓ - กม.๙๔+๖๐๘ ปริมาณงาน ๓.๒๗๐ กม. 18/11/2563 บร.6/2564 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
30 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอน นางรอง - บัวตารุ่ง ระหว่าง กม.๒+๒๐๐ - กม.๓+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 18/11/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 16 ถึง 30 จาก 164 รายการ