f
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๘๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๘+๘๐๐ - กม.๑๓+๖๐๐ LT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๔๐,๑๕๗ ตารางเมตร 18/11/2563 บร.16/2564 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
32 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน ตลาดไทร - ลำพังชู ระหว่าง กม.๑๑๖+๐๒๐ - กม.๑๑๘+๗๒๐ LT. ปริมาณงาน ๒.๗๐๐ กม. 18/11/2563 บร.46/2564 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
33 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สตึก - หัวถนน ระหว่าง กม.๑๑๔+๙๘๔ - กม.๑๒๘+๐๘๒ และตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หัวถนน - บุรีรัมย์ ระหว่าง กม.๑๒๘+๐๘๒ - กม.๑๓๔+๑๐๖ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๘๙ ต้น) 18/11/2563 บร.61/2564 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
34 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน หนองมัน - หนองกี่ ระหว่าง กม.๘๗+๐๐๐ - กม.๘๙+๘๗๐ RT. ปริมาณงาน ๒.๘๗๐ กม. 18/11/2563 คค 06059/พ.1/E/24/2564 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
35 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๔๒+๓๑๕ - กม.๑๔๒+๖๑๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 17/11/2563 คค 06059/พ.1/E/27/2564 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
36 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอน บัวตารุ่ง - ลำปลายมาศ ระหว่าง กม.๑๘+๒๐๐ - กม.๑๘+๘๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 17/11/2563 คค 06059/พ.1/E/30/2564 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
37 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน หนองสนวน - หนองต้อ ระหว่าง กม.๑๑๔+๕๗๐ - กม.๑๑๕+๔๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 17/11/2563 คค 06059/พ.1/E/20/2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
38 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๔๘+๙๖๕ - กม.๑๔๙+๔๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 17/11/2563 คค 06059/พ.1/E/28/2564 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
39 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๐ ตอน ส้มป่อย - ละหานทราย ระหว่าง กม.๑๐+๑๒๐ - กม.๑๐+๗๗๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 17/11/2563 คค 06059/พ.1/E/29/2564 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
40 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน โคกตะแบก - ประโคนชัย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๓๒+๔๕๐ - กม.๑๓๘+๔๒๗ RT. ปริมาณงาน ๖๕,๘๖๐ ตารางเมตร 17/11/2563 คค 06059/พ.1/E/12/2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
41 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๕ ตอน ประโคนชัย - จรอกใหญ่ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๖๖+๒๘๓ – กม.๑๗๑+๘๒๕ RT. ปริมาณงาน ๖๔,๑๕๖ ตารางเมตร 17/11/2563 คค 06059/พ.1/E/13/2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
42 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน โคกตะแบก - ประโคนชัย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๔๒+๔๙๔ - กม.๑๔๘+๐๘๐ RT. ปริมาณงาน ๖๕,๑๔๒ ตารางเมตร 17/11/2563 คค 06059/พ.1/E/21/2564 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
43 จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - คูเมือง ระหว่าง กม.๑+๐๐๐ - กม.๒+๙๐๐ ปริมาณงาน ๓๙,๑๔๐ ตารางเมตร 17/11/2563 คค 06059/พ.1/E/33/2564 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
44 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หัวถนน - บุรีรัมย์ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๓๕+๒๐๐ - กม.๑๓๖+๔๒๐ ปริมาณงาน ๒๗,๗๕๕ ตารางเมตร 17/11/2563 คค 06059/พ.1/E/14/2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
45 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๕ ตอน ระกา - ลำน้ำชี ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๔๗+๓๙๕ - กม.๑๔๙+๔๙๕ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๒๒ ต้น) 16/11/2563 บร.38/2564 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 31 ถึง 45 จาก 164 รายการ