f
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองกี่ - นางรอง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๙๕+๑๖๓ - กม.๙๕+๙๒๐ ปริมาณงาน ๒๒,๑๔๔ ตารางเมตร 16/11/2563 คค 06059/พ.1/E/5/2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
47 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน โนนศรีคูณ - หนองผะองค์ ระหว่าง กม.๘๓+๓๕๐ - กม.๘๔+๔๗๕ ปริมาณงาน ๒๔,๕๓๕ ตารางเมตร 16/11/2563 คค 06059/พ.1/E/11/2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
48 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - แสลงโทน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒+๓๕๐ - กม.๓+๘๐๐ ปริมาณงาน ๔๑,๖๘๐ ตารางเมตร 16/11/2563 คค 06059/พ.1/E/16/2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
49 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ – โคกสูง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๐+๒๘๕ - กม.๒๒+๙๘๒ (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต ๔ แห่ง (ปริมาณงาน ๙๙ ต้น) 16/11/2563 บร.35/2564 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
50 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน หนองสนวน – หนองต้อ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๑๑+๓๙๐ – กม.๑๑๔+๘๒๐ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๒๓ ต้น) 16/11/2563 บร.37/2564 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
51 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน คูเมือง - ลำน้ำมูล ระหว่าง กม.๔๙+๙๓๑ - กม.๕๐+๙๗๓ ปริมาณงาน ๒๒,๖๖๕ ตารางเมตร 16/11/2563 คค 06059/พ.1/E/7/2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
52 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน หนองกระทิง - ลำปลายมาศ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๘๙+๖๔๐ - กม.๙๐+๗๐๐ ปริมาณงาน ๒๒,๔๙๕ ตารางเมตร 16/11/2563 คค 06059/พ.1/E/10/2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
53 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๕ ตอน ระกา - ลำน้ำชี ระหว่าง กม.๑๕๑+๑๖๕ - กม.๑๕๒+๘๙๐ ปริมาณงาน ๓๖,๒๒๕ ตารางเมตร 16/11/2563 คค 06059/พ.1/E/19/2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
54 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๕ ตอน ประโคนชัย - จรอกใหญ่ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๕๕+๙๕๒ - กม.๑๕๗+๐๑๕ LT. และ กม.๑๕๕+๙๕๒ - กม.๑๕๘+๒๐๐ RT. ปริมาณงาน ๓๗,๓๗๓ ตารางเมตร 16/11/2563 คค 06059/พ.1/E/15/2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
55 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - โคกสูง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕+๗๘๒ - กม.๖+๗๐๐ (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน ๒๐,๘๘๒ ตารางเมตร 16/11/2563 คค 06059/พ.1/E/8/2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
56 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บุรีรัมย์ - บ้านพลวง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒+๒๙๐ - กม.๒+๙๐๗ ปริมาณงาน ๑๑,๙๑๐ ตารางเมตร 16/11/2563 คค 06059/พ.1/E/22/2564 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
57 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บุรีรัมย์ - บ้านพลวง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖+๒๓๑ - กม.๗+๕๑๐ ปริมาณงาน ๒๔,๗๑๘ ตารางเมตร 16/11/2563 คค 06059/พ.1/E/17/2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
58 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๘๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕+๕๒๕ - กม.๖+๕๔๔ และ กม.๖+๙๕๘ - กม.๗+๑๓๕ ปริมาณงาน ๒๔,๒๓๕ ตารางเมตร 16/11/2563 คค 06059/พ.1/E/18/2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
59 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๓๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านแวง - แยกโชว์รูม ระหว่าง กม.๔+๘๕๐ - กม.๖+๕๒๕ (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน ๒๒,๐๗๕ ตารางเมตร 16/11/2563 คค 06059/พ.1/E/4/2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
60 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน นางรอง - บัวตารุ่ง ระหว่าง กม.๐+๐๒๐ - กม.๑+๓๕๖ ปริมาณงาน ๒๔,๑๘๐ ตารางเมตร 16/11/2563 คค 06059/พ.1/E/9/2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 46 ถึง 60 จาก 164 รายการ