f
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างก่อสร้างงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - คูเมือง ที่ กม.๒๙+๒๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง 29/04/2563 คค 06059/พ.1/E/51/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
77 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย พัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว รายการก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอน ประโคนชัย – บ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ – ๒.๕๐ เมตร พร้อมเครื่องหมายอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ระหว่าง กม.๖๒+๖๕๐ – กม.๖๔+๒๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 07/04/2563 คค 06059/พ.1/E/50/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
78 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหมายเลข ๒๔๔๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านใหม่ไชยพจน์ - ทางพาด ระหว่าง กม.๓+๙๐๐ - กม.๕+๗๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง 07/04/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
79 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สตึก - หัวถนน ระหว่าง กม.๑๒๕+๕๐๐ - กม.๑๒๖+๕๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง 07/04/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
80 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหมายเลข ๒๐๗๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - คูเมือง ระหว่าง กม.๓๓+๐๐๐ - กม.๓๔+๐๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง 07/04/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
81 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ๑๐ คูหา ตามแบบเลขที่ ม.๐๙/๕๒ พร้อมโรงจอดรถและลานซักล้างของอาคารเรือนแถวชั้นประทวน ตามแบบเลขที่ ๙๐๔๗/๕๑ สถานีตำรวจทางหลวง ๒ กองกำกับการ ๖ กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ๑ หลัง 04/04/2563 คค 06059/พ.1/E/49/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
82 จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงพุทไธสง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน ตลาดไทร - ลำพังชู ที่ กม.๑๒๓+๖๒๒ RT. ปริมาณงาน ๑ หลัง 07/04/2563 คค 06059/พ.1/E/48/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
83 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน แสลงโทน - ห้วยเสว ระหว่าง กม.๔๖+๐๐๐ - กม.๔๖+๘๔๐ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๕๐ ต้น) 07/04/2563 คค 06059/พ.1/E/47/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
84 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ตอน ๓ ผลผลิต ๑ แห่ง 30/03/2563 คค 06059/พ.1/E/46/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
85 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หัวถนน - บุรีรัมย์ ระหว่าง กม.๑๓๔+๗๙๐-กม.๑๓๕+๖๓๐ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๖ ต้น) 30/03/2563 คค 06059/พ.1/E/45/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
86 จ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอน หนองขมาร – สตึก ระหว่าง กม.๘๙+๓๕๐ – กม.๙๐+๖๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 27/03/2563 คค 06059/พ.1/E/44/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
87 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สตึก - หัวถนน ตอน ๓ ระหว่าง กม.๙๗+๖๐๔-กม.๑๒๘+๐๘๒ ผลผลิต ๑ แห่ง 20/03/2563 คค 06059/พ.1/E/43/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
88 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน สะพานบุรีรินทร์ – ไทรงาม ระหว่าง กม.๒๐+๕๐๐ – กม.๒๒+๐๗๕ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๖ ต้น) 17/03/2563 คค 06059/พ.1/E/42/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
89 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ – คูเมือง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๑+๕๖๐ – กม.๒๒+๓๓๐ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๖ ต้น) 17/03/2563 คค 06059/พ.1/E/41/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
90 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน โนนศรีคูณ - หนองผะองค์ ระหว่าง กม.๖๖+๘๐๐ - กม.๖๘+๔๑๐ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๖ ต้น) 17/03/2563 คค 06059/พ.1/E/40/2563 ลว.10 เม.ย. 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 76 ถึง 90 จาก 164 รายการ