f
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2074 ตอน ลำน้ำมูล - พุทไธสง ระหว่าง กม.54+925 - กม.55+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/03/2563 คค 06059/พ.1/E/34/2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
107 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0301 ตอน หนองสนวน - หนองต้อ ตอน 1 ระหว่าง กม.119+000 - กม.119+962 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/03/2563 คค 06059/พ.1/E/25/2563 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
108 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอน ลำปลายมาศ - หนองโดนน้อย ระหว่าง กม.๕๓+๖๓๗ - กม.๕๔+๔๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 05/03/2563 คค 06059/พ.1/E/15/2563 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
109 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน แสลงโทน – ห้วยเสว ระหว่าง กม.๔๗+๙๕๖ – กม.๔๘+๗๔๖ ปริมาณงาน ๑๕,๖๓๙ ตารางเมตร 05/03/2563 คค 06059/พ.1/E/13/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
110 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน หนองสนวน – หนองต้อ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๒๕+๖๙๕ – กม.๑๒๖+๖๘๔ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 05/03/2563 คค 06059/พ.1/E/14/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
111 จ้างก่อสร้างงานขุดล้อมย้ายพร้อมปลูกต้นไม้ในเขตก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ สายปะคำ - นางรอง ระหว่าง กม.๑๑๙+๗๕๐ - กม.๑๒๙+๕๓๕ ปริมาณงาน ๑,๕๖๓ ต้น 05/03/2563 คค 06059/พ.1/E/26/2563 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
112 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอน หนองกี่ - โนนศรีคูณ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๕+๓๐๐ - กม.๓๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 05/03/2563 คค 06059/พ.1/E/16/2563 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
113 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2445 ตอน แสลงโทน - ห้วยเสว ระหว่าง กม.50+600 - กม.51+920 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/03/2563 คค 06059/พ.1/E/11/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
114 จ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอน หัวถนน – บุรีรัมย์ ระหว่าง กม.๑๓๖+๔๒๐ – กม.๑๓๗+๑๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 04/03/2563 คค 06059/พ.1/E/10/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
115 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๘๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ ระหว่าง กม.๔+๙๙๗ – กม.๕+๕๒๕ (รวมบริเวณทางแยก) ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๒๐,๗๙๐ ตารางเมตร 04/03/2563 คค 06059/พ.1/E/12/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
116 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บุรีรัมย์ – บ้านพลวง ระหว่าง กม.๐+๗๒๕ – กม.๒+๒๙๐ (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน ๓๐,๘๐๕ ตารางเมตร 04/03/2563 คค 06059/พ.1/E/23/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
117 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๔,๐๒๐๕ ตอน กระสัง - ระกา - ลำน้ำชี ระหว่าง ๑๔๖+๖๐๐ - กม.๑๔๖+๙๐๐ และ กม.๑๔๙+๖๐๐ - กม.๑๕๐+๗๖๐ ปริมาณงาน ๓๑,๑๑๕ ตารางเมตร 04/03/2563 คค 06059/พ.1/E/20/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
118 จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๓๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านแวง - แยกโชว์รูม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑+๖๖๕ - กม.๒+๗๑๒ ปริมาณงาน ๑๑,๗๖๕ ตารางเมตร 04/03/2563 คค 06059/พ.1/E/19/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
119 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน หนองมัน - หนองกี่ ระหว่าง กม.๙๐+๔๕๐ - กม.๙๑+๕๕๐ LT. ปริมาณงาน ๑๒,๑๓๐ ตารางเมตร 03/03/2563 คค 06059/พ.1/E/9/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
120 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๐๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ระกา - กระสัง ระหว่าง กม.๔๕+๔๙๐ กม.๔๖+๔๙๖ ปริมาณงาน ๑๙,๖๐๕ ตารางเมตร 02/03/2563 คค 06059/พ.1/E/2/2563 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 106 ถึง 120 จาก 164 รายการ