แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
226 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน แสลงโทน - ห้วยเสว ระหว่าง กม.๔๖+๒๐๕ - กม.๔๗+๙๕๖ ปริมาณงาน ๓๓,๗๙๕ ตารางเมตร 03/12/2564 บร.45/2565 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
227 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หัวถนน - บุรีรัมย์ ระหว่าง กม.๑๓๒+๐๓๔ - กม.๑๓๓+๕๘๔ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 03/12/2564 บร.24/2565 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
228 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๖ ตอน หนองน้ำขุ่น - ปะคำ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๕๘๐ (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 03/12/2564 บร.60/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
229 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน โคกตะแบก - ประโคนชัย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๔๑+๕๐๐ - กม.๑๔๓+๙๗๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 03/12/2564 บร.21/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
230 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองกี่ - นางรอง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๐๔+๕๒๕ - กม.๑๐๗+๕๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 03/12/2564 บร.28/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
231 จ้างก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอน แสลงโทน - ห้วยเสว ระหว่าง กม.๔๒+๘๒๕ - กม.๔๓+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 03/12/2564 บร.66/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
232 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน หนองมัน - หนองกี่ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๘๖+๔๓๑ - กม.๘๘+๘๑๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 03/12/2564 บร.29/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
233 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน ประโคนชัย - จรอกใหญ่ ระหว่าง กม.๑๖๕+๕๕๐ - กม.๑๖๖+๒๘๓ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 13/08/2564 บร.1/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
234 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 348 ตอน ช่องตะโก - น้อยสะแกกวน ระหว่าง กม.80+350 - กม.80+585 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/01/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
235 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอน นางรอง - บัวตารุ่ง ระหว่าง กม.๒+๒๐๐ - กม.๓+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 20/01/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
236 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม๐๓๐๔ ตอน โคกตะแบก - ประโคนชัย ที่ กม.๑๔๒+๗๙๗ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 13/01/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
237 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๘๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๑๐๐ - กม.๑+๘๒๐ เป็นช่วง ๆ (รวมบริเวณทางแยก) ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๘,๖๙๕ ตารางเมตร) 24/11/2563 คค 06059/พ.1/E/36/2564 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
238 จ้างก่อสร้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - โคกสูง ระหว่าง กม.๑+๗๑๕ - กม.๗+๐๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๖๕ ตารางเมตร) 23/11/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
239 จ้างก่อสร้างงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๘๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ ตอน ๓ ที่ กม.๙+๕๗๕ ผลผลิต ๑ แห่ง 23/11/2563 บร.18/2564 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
240 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - โคกสูง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๖+๐๘๖ - กม.๒๙+๔๘๒ ผลผลิต ๓ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๗ ต้น) 23/11/2563 บร.51/2564 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 226 ถึง 240 จาก 369 รายการ