วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ขอเชิญชวนทุกท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทาง หลวงหมายเลข ๓๔๘ ตอน ช่องตะโก – น้อยสะแกกวน ระหว่าง กม. ๘๐+๑๓๑ – กม. ๘๐+๙๒๐ และ กม.๘๑+๐๐๐ – กม.๘๓+๐๐๐ ระยะทางรวม ๒.๗๘๙ กิโลเมตร โดยตอบแบบสอบถามได้ที่ https://bit.ly/2V1FVff หรือสแกนคิว QR Code
ลงวันที่ 08/04/2563

'