f
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศขายครุภัณฑ์ทั่วไปชำรุด งานนอกเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 19 รายการ 15/11/2566 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
2 จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองกี่-นางรอง ระหว่าง กม.๑๐๒+๘๕๐-กม.๑๐๓+๑๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 24/03/2566 คค 06059/พ.1/E/136/2566 ลว.24 มี.ค. 2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
3 จ้างก่อสร้างงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนบัวตารุ่ง-ลำปลายมาศ ระหว่างกม.๒๒+๗๐๐-กม.๒๓+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/03/2566 คค 06059/พ.1/E/135/2566 ลว. 23 มี.ค. 2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
4 จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม๐๓๐๒ ตอนหนองต้อ-ตาเมียง ระหว่างกม.๑๖๘+๙๐๐-กม.๑๖๙+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/03/2566 คค 06059/พ.1/E/134/2566 ลว.23 มี.ค. 2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
5 จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ลำพังชู-พุทไธสง ระหว่างกม.๗๒+๖๕๐-กม.๗๔+๑๕๐ปริมาณงาน ๑ แห่ง 17/03/2566 คค 06059/พ.1/E/133/2566 ลว.23 มี.ค.2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
6 จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุกทกภัยและภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน ปะคำ-นางรอง ระหว่าง กม.๑๓๑+๘๒๕-กม.๑๓๒+๙๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 16/03/2566 คค 06059/พ.1/E/131/2566 ลว.22 มี.ค. 2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
7 จ้างก่อสร้างงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอนควบคุม๐๒๐๑ ตอน หนองนางดำ-หนองขมาร ระหว่างกม.๖๒+๑๒๐-กม.๖๓+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 16/03/2566 คค 06059/พ.1/E/132/2566 ลว. 22 มี.ค. 2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
8 จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้รับความเสียหายจากอุกทกภัยและภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๕ ตอน ประโคนชัย - จรอกใหญ่ ระหว่าง กม.๑๕๙+๐๐๐ - กม.๑๖๒+๗๐๕ RT. 15/03/2566 คค 06059/พ.1/E/130/2566 ลว.22 มี.ค. 2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
9 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน ลำปลายมาศ – หนองม้า ระหว่าง กม.๙๙+๗๗๐ - กม.๑๐๐+๓๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 08/12/2565 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
10 จ้างก่อสร้างห้องน้ำประจำหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงพุทไธสง สถานีตำรวจทางหลวง ๒ กองกำกับการ ๖ กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดบุรีรัมย์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน ตลาดไทร - ลำพังชู ที่ กม.๑๒๓+๔๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑ งาน 06/12/2565 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หัวถนน - บุรีรัมย์ และทางหลวงหมายเลข ๒๘๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ๒ แห่ง 28/11/2565 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
12 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน โคกตะแบก - ประโคนชัย และทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๕ ตอน ประโคนชัย - จรอกใหญ่ ผลผลิต ๒ แห่ง (ปริมาณงาน ๒,๐๗๖ อัน) 28/11/2565 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
13 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ลำพังชู - พุทไธสง ระหว่าง กม.๖๖+๒๓๑ - กม.๗๘+๙๒๔ (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง 25/11/2565 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
14 จ้างก่อสร้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน ช่องตะโก - น้อยสะแกกวน ระหว่าง กม.๘๐+๐๖๑ - กม.๑๐๖+๑๑๐ (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง 25/11/2565 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
15 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บุรีรัมย์ - บ้านพลวง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๗+๖๔๙ (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง 25/11/2565 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 378 รายการ