f
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงานผลิตพร้อมติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน ตลาดไทร - ลำพังชู ระหว่าง กม.๑๒๑+๒๓๐ - กม.๑๒๒+๒๔๐ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๑๑.๐๐ ตารางเมตร) 28/06/2565 คค 06059/พ.1/E/63/2565 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
2 ซื้อพัสดุเพื่อใช้ในการติดตั้งแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) จำนวน ๑ รายการ 07/06/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
3 ซื้อพัสดุเพื่อใช้ในการติดตั้งแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) จำนวน ๑ รายการ 31/05/2565 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
4 ซื้อพัสดุเพื่อใช้ในการติดตั้งแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) จำนวน ๑ รายการ 24/05/2565 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
5 จ้างก่อสร้าง ปรับปรุงจุดพักรถ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน ช่องตะโก - น้อยสะแกกวน ระหว่าง กม.๘๐+๓๕๐ - กม.๘๐+๕๘๕ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/04/2565 คค 06059/พ.1/E/59/2565 ลว.22 เม.ย.2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
6 จ้างก่อสร้าง ปรับปรุงจุดพักรถ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน ช่องตะโก - น้อยสะแกกวน ระหว่าง กม.๘๐+๓๕๐ - กม.๘๐+๕๘๕ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/03/2565 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำประจำสถานีตำรวจทางหลวง ๒ กองกำกับการ ๖ กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดบุรีรัมย์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - แสลงโทน ที่ กม.๔+๖๕๐ RT. ปริมาณงาน ๑ งาน 03/02/2565 บร.59/2565 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
8 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ รายการก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอน บุรีรัมย์ - แสลงโทน ระหว่าง กม.๑๗+๘๘๕ - กม.๑๙+๓๘๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 28/01/2565 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
9 จ้างก่อสร้างงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายจราจร (Road Sign) ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านใหม่ไชยพจน์ - ทางพาด ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๘+๖๔๗ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๖๕.๒๔ ตารางเมตร 26/01/2565 บร.64/2565 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน ๕ รายการ 02/11/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
11 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน หนองขมาร - สตึก ระหว่าง กม.๙๒+๗๗๕ - กม.๙๕+๘๒๐ ปริมาณงาน ๔๒,๓๙๐ ตารางเมตร 21/12/2564 บร.34/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
12 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - โคกสูง ระหว่าง กม.๘+๙๐๕ - กม.๑๑+๘๐๐ ปริมาณงาน ๖๓,๐๐๙ ตารางเมตร 21/12/2564 บร.43/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
13 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๕ ตอน ระกา - ลำน้ำชี ระหว่าง กม.๑๕๒+๘๙๐ - กม.๑๕๕+๘๐๐ ปริมาณงาน ๖๒,๑๓๕ ตารางเมตร 21/12/2564 บร.44/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
14 จ้างก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอน กระสัง - ระกา ระหว่าง กม.๑๓๘+๘๐๐ - กม.๑๓๙+๗๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 16/12/2564 บร.62/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
15 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน ตลาดไทร - ลำพังชู ระหว่าง กม.๑๒๓+๓๒๕ - กม.๑๒๓+๕๖๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 15/12/2564 บร.53/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 231 รายการ