f
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ลำพังชู-พุทไธสง ระหว่างกม.๗๒+๖๕๐-กม.๗๔+๑๕๐ปริมาณงาน ๑ แห่ง 17/03/2566 คค 06059/พ.1/E/133/2566 ลว.23 มี.ค.2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
2 จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุกทกภัยและภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน ปะคำ-นางรอง ระหว่าง กม.๑๓๑+๘๒๕-กม.๑๓๒+๙๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 16/03/2566 คค 06059/พ.1/E/131/2566 ลว.22 มี.ค. 2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
3 จ้างก่อสร้างงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอนควบคุม๐๒๐๑ ตอน หนองนางดำ-หนองขมาร ระหว่างกม.๖๒+๑๒๐-กม.๖๓+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 16/03/2566 คค 06059/พ.1/E/132/2566 ลว. 22 มี.ค. 2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
4 จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้รับความเสียหายจากอุกทกภัยและภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๕ ตอน ประโคนชัย - จรอกใหญ่ ระหว่าง กม.๑๕๙+๐๐๐ - กม.๑๖๒+๗๐๕ RT. 15/03/2566 คค 06059/พ.1/E/130/2566 ลว.22 มี.ค. 2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
5 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน ลำปลายมาศ – หนองม้า ระหว่าง กม.๙๙+๗๗๐ - กม.๑๐๐+๓๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 08/12/2565 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
6 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน (ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม)ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ – โคกสูง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๘+๓๕๐ – กม.๘+๔๕๐ ผลผลิต ๑ แห่ง 15/11/2565 คค 06059/พ.1/E/127/2566 ลว. 21 พ.ย. 2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
7 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน (ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม)ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ – แสลงโทน ระหว่าง กม.๕+๓๐๐ – กม.๕+๔๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง 15/11/2565 คค 06059/พ.1/E/128/2566 ลว.21 พ.ย. 2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
8 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สตึก - หัวถนน บริเวณ กม.๑๐๑+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 14/11/2565 คค 06059/พ.1/E/126/2566 ลว.18 พ.ย. 2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
9 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน กระสัง - ระกา ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๒๒+๗๖๓ - กม.๑๒๕+๑๓๘ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๕๖ ต้น 14/11/2565 คค 06059/พ.1/E/122/2566 ลว.18 พ.ย. 2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
10 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ตอน ๗ ระหว่าง กม.๑๗๖+๔๖๕ - กม.๑๘๒+๒๐๕ ปริมาณงาน ๑๖๕ ต้น 14/11/2565 คค 06059/พ.1/E/124/2566 ลว.18 พ.ย. 2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
11 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๕ ตอน ประโคนชัย - จรอกใหญ่ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๖๖+๓๒๘ - กม.๑๖๗+๕๕๓ ปริมาณงาน ๗๒ ต้น 14/11/2565 คค 06059/พ.1/E/123/2566 ลว.18 พ.ย. 2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
12 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๕ ตอน ประโคนชัย - จรอกใหญ่ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๖๘+๓๔๒ - กม.๑๖๙+๕๖๗ ปริมาณงาน ๗๑ ต้น 14/11/2565 คค 06059/พ.1/E/125/2566 ลว.18 พ.ย. 2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
13 จ้างก่อสร้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข ๒๘๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๕+๕๕๙ (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง 14/11/2565 คค 06059/พ.1/E/112/2566 ลว.17 พ.ย. 2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
14 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บุรีรัมย์ - บ้านพลวง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๒+๔๐๕ - กม.๓+๓๘๕ ปริมาณงาน ๕๗ ต้น 14/11/2565 คค 06059/พ.1/E/121/2566 ลว.18 พ.ย. 2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
15 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๕ ตอน ระกา - ลำน้ำชี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๕๔+๔๖๕ - กม.๑๕๕+๗๒๕ ปริมาณงาน ๗๔ ต้น 14/11/2565 คค 06059/พ.1/E/113/2566 ลว.18 พ.ย. 2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 331 รายการ