f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - คูเมือง ที่ กม.๒๙+๒๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง 29/04/2563 คค 06059/พ.1/E/51/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
2 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย พัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว รายการก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอน ประโคนชัย – บ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ – ๒.๕๐ เมตร พร้อมเครื่องหมายอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ระหว่าง กม.๖๒+๖๕๐ – กม.๖๔+๒๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 07/04/2563 คค 06059/พ.1/E/50/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
3 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ตอน ๓ ผลผลิต ๑ แห่ง 30/03/2563 คค 06059/พ.1/E/46/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
4 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หัวถนน - บุรีรัมย์ ระหว่าง กม.๑๓๔+๗๙๐-กม.๑๓๕+๖๓๐ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๖ ต้น) 30/03/2563 คค 06059/พ.1/E/45/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
5 จ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอน หนองขมาร – สตึก ระหว่าง กม.๘๙+๓๕๐ – กม.๙๐+๖๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 27/03/2563 คค 06059/พ.1/E/44/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
6 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สตึก - หัวถนน ตอน ๓ ระหว่าง กม.๙๗+๖๐๔-กม.๑๒๘+๐๘๒ ผลผลิต ๑ แห่ง 20/03/2563 คค 06059/พ.1/E/43/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
7 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน สะพานบุรีรินทร์ – ไทรงาม ระหว่าง กม.๒๐+๕๐๐ – กม.๒๒+๐๗๕ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๖ ต้น) 17/03/2563 คค 06059/พ.1/E/42/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
8 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ – คูเมือง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๑+๕๖๐ – กม.๒๒+๓๓๐ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๖ ต้น) 17/03/2563 คค 06059/พ.1/E/41/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
9 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน โนนศรีคูณ - หนองผะองค์ ระหว่าง กม.๖๖+๘๐๐ - กม.๖๘+๔๑๐ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๖ ต้น) 17/03/2563 คค 06059/พ.1/E/40/2563 ลว.10 เม.ย. 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
10 จ้างก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ (PARA SLURRY SEAL TYPE III) ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองกี่ – นางรอง ระหว่าง กม.๙๖+๘๐๐ – กม.๑๐๕+๓๕๐ RT. ปริมาณงาน ๙๗,๓๕๐ ตารางเมตร 16/03/2563 คค 06059/พ.1/E/38/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
11 จ้างก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ (PARA SLURRY SEAL TYPE III) ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน หนองกี่–โนนศรีคูณ ระหว่าง กม.๔๒+๒๑๕ – กม.๔๖+๐๐๐ และ กม.๔๙+๐๐๐ – กม.๕๔+๐๐๐ ปริมาณงาน ๗๙,๓๘๑ ตารางเมตร 16/03/2563 คค 06059/พ.1/E/39/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
12 จ้างก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ (PARA SLURRY SEAL TYPE III) ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน สะพานบุรีรินทร์ – ไทรงาม ระหว่าง กม.๒๐+๐๔๐ – กม.๒๘+๕๑๗ ปริมาณงาน ๗๗,๑๑๐ ตารางเมตร 16/03/2563 คค 06059/พ.1/E/37/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
13 จ้างก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ (PARA SLURRY SEAL TYPE III) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ลำพังชู – พุทไธสง ระหว่าง กม.๖๖+๒๓๑ – กม.๗๔+๗๔๐ ปริมาณงาน ๗๗,๕๖๕ ตารางเมตร 16/03/2563 คค 06059/พ.1/E/36/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
14 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๕ ตอน ประโคนชัย – จรอกใหญ่ ระหว่าง กม.๑๕๘+๒๐๐ - กม.๑๖๓+๑๒๕ RT. ปริมาณงาน ๕๗,๓๓๕ ตารางเมตร 10/03/2563 คค 06059/พ.1/E/33/2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
15 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 288 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ ระหว่าง กม.12+500 - กม.13+375 LT. และ กม.11+653 - กม.15+236 RT. ปริมาณงาน 53,020 ตารางเมตร 10/03/2563 คค 06059/พ.1/E/32/2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 68 รายการ