แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงหนองกี่ แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองกี่ - นางรอง ที่ กม.๙๕+๖๒๕ LT. ปริมาณงาน ๑ หลัง 09/04/2567 สทล.10 ขท.บุรีรัมย์.1/พ.1/257/2567 ลว.20 มี.ค.2567 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
2 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) หมวดทางหลวงประโคนชัย แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน โคกตะแบก - ประโคนชัย ที่ กม.๑๔๒+๗๙๗ RT. ปริมาณงาน ๑ หลัง 09/04/2567 สทล.10 ขท.บุรีรัมย์.1/พ.1/255/2567 ลว.20 มี.ค.2567 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
3 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) หมวดทางหลวงบ้านด่าน แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สตึก - หัวถนน ที่ กม.๑๑๘+๔๘๕ RT. ปริมาณงาน ๑ หลัง 09/04/2567 สทล.10 ขท.บุรีรัมย์.1/พ.1/259/2567 ลว.21 มี.ค.2567 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
4 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอน นางรอง - บัวตารุ่ง ระหว่าง กม.๔+๐๕๕ - กม.๖+๑๙๐ ปริมาณงาน ๖๓ ต้น 05/04/2567 สทล.10 ขท.บุรีรัมย์.1/พ.1/302/2567 ลว. 2 เม.ย.2567 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
5 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน หนองกี่ - นางรอง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๑๘+๐๐๐ - กม.๑๑๘+๙๘๐ ปริมาณงาน ๕๘ ต้น 05/04/2567 สทล.10 ขท.บุรีรัมย์.1/พ.1/304/2567 ลว. 3 เม.ย.2567 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
6 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอน บุรีรัมย์ - คูเมือง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๙+๘๕๘ - กม.๑๓+๑๗๘ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๔๗ ต้น 05/04/2567 สทล.10 ขท.บุรีรัมย์.1/พ.1/306/2567 ลว.3 เม.ย.2567 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
7 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ตอน น้อยสะแกกวน - ปะคำ ระหว่าง กม.๑๑๓+๙๕๔ - กม.๑๑๖+๔๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๕๑ ต้น 05/04/2567 สทล.10 ขท.บุรีรัมย์.1/พ.1/308/2567 ลว.3 เม.ย.2567 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
8 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน หนองสนวน - หนองต้อ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๓๕ - กม.๑๑๔+๔๘๘ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๖๔ ต้น 05/04/2567 สทล.10 ขท.บุรีรัมย์.1/พ.1/312/2567 ลว.3 เม.ย..2567 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
9 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอน หนองม้า - กระสัง ระหว่าง กม.๑๑๓+๓๐๘ - กม.๑๑๕+๑๔๕ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๕๔ ต้น 05/04/2567 สทล.10 ขท.บุรีรัมย์.1/พ.1/310/2567 ลว.3 เม.ย. 67 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
10 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอน ลำพังชู - พุทไธสง ระหว่าง กม.๗๔+๑๖๒ - กม.๗๖+๓๐๖ และ กม.๗๘+๔๕๐ - กม.๗๘+๗๐๐ ปริมาณงาน ๒๒,๙๘๐ ตารางเมตร 05/04/2567 สทล.10.2/54/2567 ลว.26 มี.ค.2567 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
11 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน ตลาดไทร - ลำพังชู ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๒๖+๐๑๐ - กม.๑๒๗+๙๔๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๖๒ ต้น 05/04/2567 สทล.10 ขท.บุรีรัมย์.1/พ.1/314/2567 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
12 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) หมวดทางหลวงหนองกี่ แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองกี่ - นางรอง ที่ กม.๙๕+๖๒๕ LT. ปริมาณงาน ๑ หลัง 05/04/2567 สทล.10 ขท.บุรีรัมย์.1/พ.1/266/2567 ลว.22 มี.ค.2567 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
13 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๐๘ ตอน ระกา - กระสัง ระหว่าง กม.๔๒+๕๕๒ - กม.๔๓+๘๘๕ ปริมาณงาน ๒๕,๗๒๖ ตารางเมตร 05/04/2567 สทล.10.2/53/2567 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2567 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
14 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ ตอน บุรีรัมย์ - โคกสูง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๗+๖๒๗ - กม.๑๙+๔๖๓ ปริมาณงาน ๓๘,๓๙๐ ตารางเมตร 05/04/2567 สทล.10 .2/55//2567 ลว.26 มี.ค.2567 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
15 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ ตอน บุรีรัมย์ - โคกสูง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๕+๐๙๓ - กม.๒๗+๐๑๓ ปริมาณงาน ๔๐,๑๓๕ ตารางเมตร 04/04/2567 คค 06059/พ.1/E/24/2567 ลว. 11 เมษายน 2567 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 369 รายการ