f
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงานผลิตพร้อมติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน ตลาดไทร - ลำพังชู ระหว่าง กม.๑๒๑+๒๓๐ - กม.๑๒๒+๒๔๐ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๑๑.๐๐ ตารางเมตร) 28/06/2565 คค 06059/พ.1/E/63/2565 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
2 ซื้อพัสดุเพื่อใช้ในการติดตั้งแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) จำนวน ๑ รายการ 07/06/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
3 ซื้อพัสดุเพื่อใช้ในการติดตั้งแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) จำนวน ๑ รายการ 31/05/2565 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
4 ซื้อพัสดุเพื่อใช้ในการติดตั้งแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) จำนวน ๑ รายการ 24/05/2565 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
5 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะงานเงินทุนหมุนเวียนชำรุด จำนวน 10 รายการ 06/05/2565 คค 06059/พ.4/1/2565 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
6 จ้างก่อสร้าง ปรับปรุงจุดพักรถ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน ช่องตะโก - น้อยสะแกกวน ระหว่าง กม.๘๐+๓๕๐ - กม.๘๐+๕๘๕ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/04/2565 คค 06059/พ.1/E/59/2565 ลว.22 เม.ย.2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
7 จ้างก่อสร้าง ปรับปรุงจุดพักรถ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน ช่องตะโก - น้อยสะแกกวน ระหว่าง กม.๘๐+๓๕๐ - กม.๘๐+๕๘๕ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 29/03/2565 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
8 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ รายการก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอน บุรีรัมย์ - แสลงโทน ระหว่าง กม.๑๗+๘๘๕ - กม.๑๙+๓๘๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 17/02/2565 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
9 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน หนองขมาร - สตึก ระหว่าง กม.๙๒+๗๗๕ - กม.๙๕+๘๒๐ ปริมาณงาน ๔๒,๓๙๐ ตารางเมตร 27/12/2564 บร.34/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
10 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - โคกสูง ระหว่าง กม.๘+๙๐๕ - กม.๑๑+๘๐๐ ปริมาณงาน ๖๓,๐๐๙ ตารางเมตร 27/12/2564 บร.43/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
11 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๕ ตอน ระกา - ลำน้ำชี ระหว่าง กม.๑๕๒+๘๙๐ - กม.๑๕๕+๘๐๐ ปริมาณงาน ๖๒,๑๓๕ ตารางเมตร 27/12/2564 บร.44/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
12 จ้างก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอน กระสัง - ระกา ระหว่าง กม.๑๓๘+๘๐๐ - กม.๑๓๙+๗๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/12/2564 บร.62/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
13 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน ตลาดไทร - ลำพังชู ระหว่าง กม.๑๒๓+๓๒๕ - กม.๑๒๓+๕๖๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/12/2564 บร.53/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
14 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน หนองมัน - หนองกี่ ระหว่าง กม.๙๔+๔๕๐ - กม.๙๕+๑๔๗ (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 20/12/2564 บร.38/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
15 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน โคกตะแบก - ประโคนชัย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๓๑+๑๑๑ - กม.๑๓๔+๑๖๙ LT. ปริมาณงาน ๓๕,๔๙๐ ตารางเมตร 16/12/2564 บร.56/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 218 รายการ