f
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๘๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ ตอน ๓ ที่ กม.๙+๕๗๕ ผลผลิต ๑ แห่ง 22/01/2564 บร.18/2564 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
2 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - โคกสูง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๖+๐๘๖ - กม.๒๙+๔๘๒ ผลผลิต ๓ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๗ ต้น) 09/02/2564 บร.51/2564 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
3 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน คูเมือง - ลำน้ำมูล ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๖+๖๐๐ - กม.๓๘+๓๑๕ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๐๐ ต้น) 11/02/2564 บร.56/2564 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
4 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน คูเมือง – ลำน้ำมูล ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๑+๑๙๒ – กม.๔๒+๙๐๗ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๐๐ ต้น) 11/02/2564 บร.57/2564 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
5 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน หนองมัน - หนองกี่ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๙๒+๒๓๙ - กม.๙๓+๐๗๙ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๙ ต้น) 22/01/2564 บร.23/2564 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
6 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน หนองกระทิง - ลำปลายมาศ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๘๔+๙๓๕ - กม.๘๖+๑๖๐ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๗๒ ต้น) 09/02/2564 บร.52/2564 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
7 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองกี่ - นางรอง ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๑๑+๖๒๑ - กม.๑๑๒+๔๖๑ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๙ ต้น) 22/01/2564 บร.21/2564 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
8 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองกี่ – นางรอง ตอน ๗ ระหว่าง กม.๑๑๙+๙๐๙ – กม.๑๒๐+๙๗๓ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๙ ต้น) 22/01/2564 บร.22/2564 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
9 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน โคกสูง - นางรอง ระหว่าง กม.๔๗+๖๙๐ - กม.๔๙+๗๙๔ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๓๗ ต้น) 09/02/2564 บร.50/2564 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
10 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองกี่ - นางรอง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๐๖+๖๒๗ - กม.๑๐๙+๑๘๗ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๗๒ ต้น) 22/01/2564 บร.19/2564 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
11 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๘๒+๕๖๕ – กม.๑๘๙+๐๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๑๘ ต้น) 27/01/2564 บร.36/2564 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
12 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - คูเมือง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๗+๔๒๐ - กม.๒๘+๕๗๕ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๙ ต้น) 09/02/2564 บร.53/2564 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
13 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน หนองมัน – หนองกี่ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๘๖+๔๕๕ – กม.๘๘+๗๖๕ ผลผลิต ๒ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๑๓ ต้น) 27/01/2564 บร.33/2564 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
14 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน สะพานบุรีรินทร์ - ไทรงาม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๔+๕๑๕ - กม.๒๗+๐๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๗๒ ต้น) 09/02/2564 บร.55/2564 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
15 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน นางรอง – โคกตะแบก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๒๑+๐๐๘ – กม.๑๒๑+๖๔๗ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๘ ต้น) 22/01/2564 บร.18/2564 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 51 รายการ