f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 24/04/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างก่อสร้างงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - คูเมือง ที่ กม.๒๙+๒๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 07/04/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างก่อสร้าง โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์กิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย พัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว รายการก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอน ประโคนชัย - บ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๒.๕๐ เมตร พร้อมเครื่องหมายอำนวยความ สะดวกและปลอดภัย ระหว่าง กม.๖๒+๖๕๐ - กม.๖๔+๒๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 03/04/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน แสลงโทน - ห้วยเสว ระหว่าง กม.๔๖+๐๐๐ - กม.๔๖+๘๔๐ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๕๐ ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 03/04/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงพุทไธสง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน ตลาดไทร - ลำพังชู ที่ กม.๑๒๓+๖๒๒ RT. ปริมาณงาน ๑ หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 24/03/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอน หนองขมาร - สตึก ระหว่าง กม.๘๙+๓๕๐ - กม.๙๐+๖๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 23/03/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หัวถนน - บุรีรัมย์ ระหว่าง กม.๑๓๔+๗๙๐ - กม.๑๓๕+๖๓๐ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๖ ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 23/03/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สายทางหลวงในความควบคุมของแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ตอน ๓ ผลผลิต ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 18/03/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สตึก - หัวถนน ระหว่าง กม.๑๒๕+๕๐๐ - กม.๑๒๖+๕๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 18/03/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านใหม่ไชยพจน์ - ทางพาด ระหว่าง กม.๓+๙๐๐ - กม.๕+๗๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 18/03/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - คูเมือง ระหว่าง กม.๓๓+๐๐๐ - กม.๓๔+๐๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 73 รายการ