f
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 07/03/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ลำพังชู-พุทไธสง ระหว่างกม.๗๒+๖๕๐-กม.๗๔+๑๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 07/03/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างก่อสร้างงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุกทกภัยและภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมทางหลวงหมายเลข ๒๔ตอนควบคุม ๐๓๐๕ ตอนประโคนชัย-จรอกใหญ่ระหว่างกม.๑๕๙+๐๐๐-กม.๑๖๒+๗๐๕ RT. ปริมาณงาน๑แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 07/03/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุกทกภัยและภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน ปะคำ-นางรอง ระหว่าง กม.๑๓๑+๘๒๕-กม.๑๓๒+๙๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 01/03/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองกี่-นางรอง ระหว่าง กม.๑๐๒+๘๕๐-กม.๑๐๓+๑๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 01/03/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างก่อสร้างงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน หนองนางดำ-หนองขมาร ระหว่างกม.๖๒+๑๒๐-กม.๖๓+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 01/03/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอนหนองต้อ-ตาเมียง ระหว่าง กม.๑๖๘+๙๐๐-กม.๑๖๙+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 01/03/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุกทกภัยและภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ตอนควบคุม๐๑๐๒ ตอนบัวตารุ่ง-ลำปลายมาศ ระหว่างกม.๒๒+๗๐๐-กม.๒๓+๒๐๐ปริมาณงาน๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 30/11/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน ลำปลายมาศ - หนองม้า ระหว่าง กม.๙๙+๗๗๐ - กม.๑๐๐+๓๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 10/11/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน โคกตะแบก - ประโคนชัย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๕๑+๑๘๐ - กม.๑๕๒+๙๗๕ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๔๔ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 10/11/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างก่อสร้างงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองกี่ - นางรอง ตอน ๕ ที่ กม.๑๑๕+๗๗๓ ผลผลิต ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 344 รายการ