วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
121 16/06/2563 แจ้งรายละเอียดสัญญาที่ บร.๑๖/๒๕๖๓
122 16/06/2563 แจ้งรายละเอียดสัญญาที่ บร.๒๒/๒๕๖๓
123 16/06/2563 แจ้งรายละเอียดสัญญาที่ บร.๓๔/๒๕๖๓
124 16/06/2563 แจ้งรายละเอียดสัญญาที่ บร.๒๖/๒๕๖๓
125 16/06/2563 แจ้งรายละเอียดสัญญาที่ บร.๔๐/๒๕๖๓
126 16/06/2563 แจ้งรายละเอียดสัญญาที่ บร.๖/๒๕๖๓
127 16/06/2563 แจ้งรายละเอียดสัญญาที่ บร.๖๑/๒๕๖๓
128 16/06/2563 แจ้งรายละเอียดสัญญาที่ บร.๙/๒๕๖๓
129 16/06/2563 แจ้งรายละเอียดสัญญาที่ บร.๘/๒๕๖๓
130 16/06/2563 แจ้งรายละเอียดสัญญาที่ บร.๑๙/๒๕๖๓
131 01/06/2563 แจ้งรายละเอียดสัญญาที่ บร.๕๙/๒๕๖๓
132 01/06/2563 แจ้งรายละเอียดสัญญาที่ บร./๓๒/๒๕๖๓
133 28/04/2563
no image
กาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอน หนองกี่ - โนนศรีคูณ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๕+๓๐๐ - กม.๓๖+๔๐๐ รวมระยะทาง ๑.๑๐๐ กิโลเมตร
134 28/04/2563
no image
การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอน หนองกี่ - โนนศรีคูณ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๗๐๐ - กม.๕๙+๑๐๐ รวมระยะทาง ๒.๔๐๐ กิโลเมตร
135 28/04/2563
no image
การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ตอน ช่องตะโก - น้อยสะแกกวน ระหว่าง กม.๘๐+๑๓๑ - กม.๘๐+๐๐๐ และ กม.๘๑+๐๐๐ - กม.๘๓+๐๐๐ รวมระยะทาง ๒.๗๘๙ กิโลเมตร