วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
16 16/06/2563 แจ้งรายละเอียดสัญญาที่ บร.๖๑/๒๕๖๓
17 16/06/2563 แจ้งรายละเอียดสัญญาที่ บร.๙/๒๕๖๓
18 16/06/2563 แจ้งรายละเอียดสัญญาที่ บร.๘/๒๕๖๓
19 16/06/2563 แจ้งรายละเอียดสัญญาที่ บร.๑๙/๒๕๖๓
20 01/06/2563 แจ้งรายละเอียดสัญญาที่ บร.๕๙/๒๕๖๓
21 01/06/2563 แจ้งรายละเอียดสัญญาที่ บร./๓๒/๒๕๖๓
22 28/04/2563
no image
กาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอน หนองกี่ - โนนศรีคูณ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๕+๓๐๐ - กม.๓๖+๔๐๐ รวมระยะทาง ๑.๑๐๐ กิโลเมตร
23 28/04/2563
no image
การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอน หนองกี่ - โนนศรีคูณ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๗๐๐ - กม.๕๙+๑๐๐ รวมระยะทาง ๒.๔๐๐ กิโลเมตร
24 28/04/2563
no image
การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ตอน ช่องตะโก - น้อยสะแกกวน ระหว่าง กม.๘๐+๑๓๑ - กม.๘๐+๐๐๐ และ กม.๘๑+๐๐๐ - กม.๘๓+๐๐๐ รวมระยะทาง ๒.๗๘๙ กิโลเมตร
25 28/04/2563
no image
การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอน แสลงโทน - ห้วยเสว ระหว่าง กม.๕๐+๖๐๐ - กม.๕๑+๙๒๐ รวมระยะทาง ๑.๓๒๐ กิโลเมตร
26 28/04/2563
no image
การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอน คูเมือง - ลำน้ำมูล ระหว่าง กม.๔๓+๓๒๐ - กม.๔๔+๘๒๐ รวมระยะทาง ๑.๕๐๐ กิโลเมตร
27 28/04/2563
no image
การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอน ลำปลายมาศ - หนองโดนน้อย ระหว่าง กม.๕๓+๖๓๗ - กม.๕๔+๔๖๐ รวมระยะทาง ๐.๘๒๓ กิโลเมตร
28 28/04/2563
no image
การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน หนองสนวน - หนองต้อ ระหว่าง กม.๑๑๑+๐๗๕ - กม.๑๑๒+๑๙๐ รวมระยะทาง ๑.๑๑๕ กิโลเมตร
29 28/04/2563
no image
การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอน ลำน้ำมูล - พุทไธสง ระหว่าง กม.๕๔+๙๒๕ - กม.๕๕+๗๐๐ รวมระยะทาง ๐.๗๗๕ กิโลเมตร
30 28/04/2563
no image
การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๑ ตอน ห้วยตะกั่ว - พุทไธสง ระหว่าง กม.๑+๔๐๐ - กม.๕+๕๒๕ รวมระยะทาง ๔.๑๒๕ กิโลเมตร