วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
46 03/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอน หนองขมาร - สตึก ระหว่าง กม.๘๙+๓๕๐ - กม.๙๐+๖๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
47 03/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หัวถนน-บุรีรัมย์ ระหว่าง กม.๑๓๔+๗๙๐ - กม.๑๓๕+๖๓๐ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๖ ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
48 03/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน หนองสนวน-หนองต้อ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๒๕+๖๙๕-กม.๑๒๖+๖๘๔ ปริมาณ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
49 03/04/2563 ประกาศผู้้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลด์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน แสลงโทน - ห้วยเสว ระหว่าง กม.๔๗+๙๕๖ - กม.๔๘+๗๔๖ ปริมาณงาน ๑๕,๖๓๔ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
50 03/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน คูเมือง - ลำน้ำมูล ระหว่าง กม.๕๐+๙๗๓ - กม.๕๑+๗๐๐ ปริมาณงาน ๑๖,๒๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
51 01/04/2563 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ตอน ช่องตะโก - น้อยสะแกกวน ระหว่าง กม.๘๐+๑๓๑ - กม.๘๐+๙๒๐ และ กม.๘๑+๐๐๐ - กม.๘๓+๐๐๐ ระยะทาง ๒.๗๘๙ กิโลเมตร
52 01/04/2563 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอน หนองกี่ - โนนศรีคูณ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๗๐๐ - กม.๕๙+๑๐๐ รวมระยะทาง ๒.๔๐๐ กิโลเมตร
53 01/04/2563 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอน หนองกี่ - โนนศรีคูณ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๕+๓๐๐ - กม.๓๖+๔๐๐ รวมระยะทาง ๑.๑๐๐ กิโลเมตร
54 01/04/2563 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๑ ตอน ห้วยตะกั่ว - พุทไธสง ระหว่าง กม.๑+๔๐๐ - กม.๕-๕๒๕ รวมระยะทาง ๔.๑๒๕ กิโลเมตร
55 01/04/2563 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอน ลำน้ำมูล - พุทไธสง ระหว่าง กม.๕๔+๙๒๕ - กม.๕๕+๗๐๐ รวมระยะทาง ๐.๗๗๕ กิโลเมตร
56 01/04/2563 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอน คูเมือง - ลำน้ำมูล ระหว่าง กม.๔๓+๓๒๐ - กม.๔๔+๘๒๐ รวมระยะทาง ๑.๕๐๐ กิโลเมตร
57 01/04/2563 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอน ลำปลายมาศ - หนองโดนน้อย ระหว่าง กม.๕๓+๖๓๗ - กม.๕๔+๔๖๐ รวมระยะทาง ๐.๘๒๓
58 01/04/2563 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอน แสลงโทน - ห้วยเสว ระหว่าง กม.๕๐+๖๐๐ - กม.๕๑+๙๒๐ รวมระยะทาง ๑.๓๒๐ กิโลเมตร
59 01/04/2563 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน หนองสนวน - หนองต้อ ระหว่าง กม.๑๑๑+๐๗๔ - กม.๑๑๒+๑๙๐ ระยะทางรวม ๑.๑๑๕
60 25/03/2563 เลื่อนการประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน หนองสนวน - หนองต้อ ระหว่าง กม.๑๑๑+๐๗๕ - กม.๑๑๒+๑๙๐ รวมระยะทาง ๑.๑๑๕ กิโลเมตร