f
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 08/03/2566 ตรวจรับงาน บร.75/2566
2 08/03/2566 ตรวจรับงาน บร.76/2566
3 08/02/2566 ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง บร.68/2566
4 08/02/2566 ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง บร.31/2566
5 31/01/2566 ตรวจรับงาน บร.17/2566
6 31/01/2566 ตรวจรับงาน บร.17/2566
7 08/12/2565 จัดประชุมโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน
8 07/12/2565 จัดประชุมโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน
9 07/12/2565 จัดประชุมโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน
10 06/12/2565 จัดประชุมโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน
11 30/11/2565 ประชุม หารือแนวทางการคำนวณราคากลางงานบริหารการจราจร และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง
12 29/11/2565 จัดประชุมโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน
13 29/11/2565 จัดประชุมโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน
14 28/11/2565 จัดประชุมโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน
15 28/11/2565 จัดประชุมโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน