f
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 03/07/2564 การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 2445 ตอน บ.แสลงโทน-ห้วยเสว ระหว่าง กม.53+120 - กม.59+400 รวมระยะทาง 6.280 กิโลเมตร
2 03/07/2564 การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข 2120 ตอน บ.ส้มป่อย-บ.หนองกราด ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+000 รวมระยะทาง 6.000 กิโลเมตร
3 03/07/2564 การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน อ.ประโคนชัย-บ.ระกา ระหว่าง กม.1+900 - กม.25+900 รวมระยะทาง 24.000 กิโลเมตร
4 03/07/2564 การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข 2074 ตอน บุรีรัมย์-ลำน้ำมูล ระหว่าง กม.13+500 - กม.43+193 รวมระยะทาง 29.693 กิโลเมตร
5 11/06/2564 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ สาย บุรีรัมย์- ลำน้ำมูล ระหว่าง กม.๑๓+๕๐๐ - กม.๔๓+๑๙๓ รวมระยะทาง ๒๙.๖๙๓ กิโลเมตร
6 11/06/2564 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๐ สาย บ.ส้มป่อย - บ.หนองกราด ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๖+๐๐๐ รวมระยะทาง ๖.๐๐๐ กิโลเมตร
7 11/06/2564 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ สาย บ.แสลงโทน - ห้วยเสว ระหว่าง กม.๕๓+๑๒๐ - กม.๕๙+๔๐๐ รวมระยะทาง ๖.๒๘๑ กิโลเมตร
8 11/06/2564 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข 2208 สาย อ.ประโคนชัย - บ.ระกา กม.1+900 ถึง กม.25+900 รวมระยะทาง 24.000 กิโลเมตร
9 16/02/2564 แจ้งรายละเอียดสัญญาที่ บร.38/2564
10 05/02/2564
no image
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 348 ตอน ช่องตะโก - น้อยสะแกกวน ระหว่าง กม.80+350 - กม.80+585 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 28/01/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอน นางรอง-บัวตารุ่ง ระหว่าง กม.2+200 - กม.3+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (ำ-ิรกกรืเ)
12 25/01/2564 แจ้งรายละเอียดสัญญาที่ บร.3/2564
13 25/01/2564 แจ้งรายละเอียดสัญญาที่ บร.12/2564
14 25/01/2564 แจ้งรายละเอียดสัญญาที่ บร.13/2564
15 25/01/2564 แจ้งรายละเอียดสัญญาที่ บร.11/2564